องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
camera_alt ภาพกิจกรรม
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้ออกตรวจเยี่ยมโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพากิจ ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน โครงการขยายเขตประป่าภูเขา หมู่ที่ 4,5... [15 มีนาคม 2565]
โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล ศพด.ริโก๋ [15 มีนาคม 2565]
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นธ.ถ. 68-001 จากสายบาโงกือเต ถึงสายดอเฮะ บ้านจือแร หมู่ที่ 1 [10 มีนาคม 2565]
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองชลประทานฝายบ้านกูวา หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 5 [10 มีนาคม 2565]
ตรวจสอบความหนาถนน สายมัสยิดกูซา เปาะเจ๊ะเต็ง [9 กุมภาพันธ์ 2565]
กิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ [23 พฤศจิกายน 2564]
ซ่อมแซมไฟฟ้าตำบลริโก๋ (5 ภาพ) [29 มิถุนายน 2564]
องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ แจกเครื่องอุปโภค - บริโภค (ถุงยังชีพ) แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 ในพื้นที่หมู่ที่ ๑ (4 ภาพ) [28 พฤษภาคม 2564]
การจัดเตรียมสถานที่กักกัน (Local Quarantine) ในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (7 ภาพ) [20 พฤษภาคม 2564]
การแจกเครื่องอุปโภค - บริโภค (ถุงยังชีพ) แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด ในพื้นที่หมู่ที่ ๖ (4 ภาพ) [20 พฤษภาคม 2564]
1 2 3 1 - 10 (ทั้งหมด 25 รายการ)


× องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋