องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายเฟาซีลี สาและ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
โทรศัพท์ : 089-595-4479
นางมาเรียม มะหะหมัด
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
โทรศัพท์ : 082-823-4771
นางสาวอาบีบะ สาแม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ : 061-432-9425
นายซัยนุดดีน มะรอเซ๊ะ
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
โทรศัพท์ : 081-388-0081
นางซารีนา สามะ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
โทรศัพท์ : 084-860-2446
นางธัญธีรา จุลเทพ
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
โทรศัพท์ : 089-249-9910


× องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋