องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
verified_user ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา
องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ ตั้งอยู่อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ซึ่งอำเภอ สุไหงปาดี นี้ได้จัดตั้งขึ้นเป็นอำเภอ เมื่อปี พ.ศ.2440 สมัยรัชกาลที่ 5 ที่มีการปรับปรุงการปกครองบริเวณ 7 หัวเมือง ขึ้นกับเมืองระแงะ ก่อนที่จะย้ายเมืองระแงะไปตั้งที่บ้าน “มะนารอ” เป็นเมืองนรา ในปี พ.ศ. 2450 ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเมืองเป็น “นราธิวาส” เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2458 อำเภอ สุไหงปาดี จึงเป็นอำเภอหนึ่งที่ขึ้นกับเมืองนราธิวาส และนับเป็นอำเภอที่ 3 ของจังหวัดนราธิวาส “สุไหง” แปลว่า คลอง “ปาดี” แปลว่า ข้าวหรือข้าวเปลือก ตำบลริโก๋ เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอสุไหงปาดี ประกอบด้วย 7 หมู่บ้าน คำว่า “ริโก๋” เป็นภาษาท้องถิ่น ซึ่งมาจากคำว่า “ตูโก” หมายถึง น้ำไหลเซาะใต้ทำนบ สาเหตุที่เรียกว่า “ริโก๋” ก็สืบเนื่องมาจากตำบลแห่งนี้มีคลองสำคัญสายหนึ่งเป็นคลองประจำตำบล ซึ่งต้นน้ำเกิดจากเทือกเขาแห่งหนึ่งในเขตบ้านตะโละบูเก๊ะ หมู่ที่ 2 ตำบลริโก๋ คลองสายนี้ผ่านหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตตำบลริโก๋ ซึ่งมีทั้งหมด 7 หมู่บ้าน และได้ไหลผ่านอำเภอแว้งออกสู่แม่น้ำสุไหงโก-ลก มีตำนานเล่าว่า ราษฎรในหมู่บ้านได้ช่วยกันสร้างทำนบเพื่อกั้นน้ำ นำไปใช้ทางการเกษตร แต่สายน้ำได้ไหลเซาะพื้นใต้ทำนบเป็นช่องโหว่ขึ้น ลักษณะที่เกิดขึ้นเช่นนี้ ชาวบ้านเรียกว่า “ตูโก” ต่อมาสำเนียงเรียกก็ได้เพี้ยนไปจากเดิมเป็น “ริโก๋” โดยตำบล ริโก๋ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของที่ว่าการอำเภอสุไหงปาดี ระยะห่างประมาณ 4 กิโลเมตร ที่ตั้งหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ ตำบลริโก๋ ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 บ้านจือแร หมู่ที่ 2 บ้านตะโล๊ะบูเก๊ะ หมู่ที่ 3 บ้านดอเฮะ หมู่ที่ 4 บ้านบาลูกา หมู่ที่ 5 บ้านกูวา หมู่ที่ 6 บ้านกำปงบือแน หมู่ที่ 7 บ้านลาแลลูวัส
ลักษณะภูมิประเทศ
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มมีน้ำขังตลอดทั้งปี เป็นดินพรุซึ่งเป็นแหล่งเกษตรกรรมและเป็นที่ตั้งชุมชน พื้นที่บางส่วนเป็นที่ราบสูงชันเชิงเขา
ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศของตำบลริโก๋ มีอากาศร้อนชื้น และฝนตกชุกตลอดทั้งปีซึ่งสามารถแบ่งได้ 2 ฤดู คือ 1. ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ – เดือนมิถุนายน 2. ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน กรกฎาคม – เดือนมกราคมของปีถัดไป
เขตการปกครอง
องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ ตั้งอยู่อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ซึ่งอำเภอ สุไหงปาดีนี้ได้จัดตั้งขึ้นเป็นอำเภอ เมื่อปี พ.ศ.2440 สมัยรัชกาลที่ 5 ที่มีการปรับปรุงการปกครองบริเวณ 7 หัวเมือง ขึ้นกับเมืองระแงะ ก่อนที่จะย้ายเมืองระแงะไปตั้งที่บ้าน “มะนารอ” เป็นเมืองนรา ในปี พ.ศ. 2450 ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเมืองเป็น “นราธิวาส” เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2458 อำเภอสุไหงปาดี จึงเป็นอำเภอหนึ่งที่ขึ้นกับเมืองนราธิวาส และนับเป็นอำเภอที่ 3 ของจังหวัดนราธิวาส
อาณาเขตของ อบต.ริโก๋
องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของที่ว่าการอำเภอสุไหงปาดี ระยะห่างประมาณ 4 กิโลเมตร มีพื้นที่ 28.110 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 17,568 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับ เทศบาลตำบลปะลุรู ทิศใต้ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลสากอ ทิศตะวันออก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลกาวะ ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เทือกเขาบูเกะตาเว


× องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋