messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
verified_user สภาพทางเศรษฐกิจ
ระบบเศรษฐกิจ
1. การเกษตร ประชาชนในตำบลริโก๋ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่นทำสวนยางพารา ทำสวน เช่น ลองกอง เงาะ ทุเรียน ฯลฯ บางส่วนมีอาชีพรับจ้าง และค้าขาย ประกอบด้วย - อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 70 ของประชาชนในตำบล - ทำสวนยาง ร้อยละ 35 ของอาชีพการเกษตร - ทำสวนผลไม้ ร้อยละ 15 ของอาชีพการเกษตร - ทำสวนยางและสวนผลไม้ ร้อยละ 45 ของอาชีพการเกษตร - อื่น ๆ ร้อยละ 5 ของอาชีพการเกษตร 2. การประมง (ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีการประมง) 3. การปศุสัตว์ เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น การเลี้ยงไก่ เป็ด โค แพะ กระบือ จำนวนสัตว์ในพื้นที่โดยประมาณ ดังนี้ - โค 50 ตัว - กระบือ 80 ตัว - แพะ 50 ตัว - เป็ด 100 ตัว - ไก่ 200 ตัว - อื่นๆ 150 ตัว 4. การบริการ - โรงแรม - แห่ง - ร้านอาหาร 7 แห่ง - โรงภาพยนตร์ - แห่ง - สถานีขนส่ง - แห่ง (ท่ารถ - แห่ง - ร้านเกมส์ 2 แห่ง 5. การท่องเที่ยว ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล มีสถานที่ท่องเที่ยว ทางธรรมชาติ หลายแห่ง แต่ยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร บวกกับการเกิดเหตุการณ์ ความไม่สงบ เลยทำให้การท่องเที่ยวในตำบลไม่มีนักท่องเที่ยว 6. การอุตสาหกรรม จำนวนกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (โรงงานขนาดเล็ก) จำนวน 1 แห่ง (มีคนงานต่ำกว่า 10 คน หรือมีทรัพย์สินถาวรที่เกิน 1 ล้านบาท) 7. การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ การพาณิชย์ - ธนาคาร 1 แห่ง - บริษัท - แห่ง - ห้างหุ้นส่วนจำกัด - แห่ง - ร้านค้าต่างๆ 10 แห่ง - ซุปเปอร์มาเก็ต - แห่ง - สถานีบริการน้ำมัน - แห่ง - ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า - แห่ง - ตลาดสด - แห่ง - โรงฆ่าสัตว์ - แห่ง กลุ่มอาชีพ มีกลุ่มอาชีพ จำนวน ๒ กลุ่ม ๑. กลุ่มเพาะชำยางพารา ๒. กลุ่มทำขนม

× องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋