messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
verified_user ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา
องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ ตั้งอยู่อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ซึ่งอำเภอ สุไหงปาดี นี้ได้จัดตั้งขึ้นเป็นอำเภอ เมื่อปี พ.ศ.2440 สมัยรัชกาลที่ 5 ที่มีการปรับปรุงการปกครองบริเวณ 7 หัวเมือง ขึ้นกับเมืองระแงะ ก่อนที่จะย้ายเมืองระแงะไปตั้งที่บ้าน “มะนารอ” เป็นเมืองนรา ในปี พ.ศ. 2450 ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเมืองเป็น “นราธิวาส” เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2458 อำเภอ สุไหงปาดี จึงเป็นอำเภอหนึ่งที่ขึ้นกับเมืองนราธิวาส และนับเป็นอำเภอที่ 3 ของจังหวัดนราธิวาส “สุไหง” แปลว่า คลอง “ปาดี” แปลว่า ข้าวหรือข้าวเปลือก ตำบลริโก๋ เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอสุไหงปาดี ประกอบด้วย 7 หมู่บ้าน คำว่า “ริโก๋” เป็นภาษาท้องถิ่น ซึ่งมาจากคำว่า “ตูโก” หมายถึง น้ำไหลเซาะใต้ทำนบ สาเหตุที่เรียกว่า “ริโก๋” ก็สืบเนื่องมาจากตำบลแห่งนี้มีคลองสำคัญสายหนึ่งเป็นคลองประจำตำบล ซึ่งต้นน้ำเกิดจากเทือกเขาแห่งหนึ่งในเขตบ้านตะโละบูเก๊ะ หมู่ที่ 2 ตำบลริโก๋ คลองสายนี้ผ่านหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตตำบลริโก๋ ซึ่งมีทั้งหมด 7 หมู่บ้าน และได้ไหลผ่านอำเภอแว้งออกสู่แม่น้ำสุไหงโก-ลก มีตำนานเล่าว่า ราษฎรในหมู่บ้านได้ช่วยกันสร้างทำนบเพื่อกั้นน้ำ นำไปใช้ทางการเกษตร แต่สายน้ำได้ไหลเซาะพื้นใต้ทำนบเป็นช่องโหว่ขึ้น ลักษณะที่เกิดขึ้นเช่นนี้ ชาวบ้านเรียกว่า “ตูโก” ต่อมาสำเนียงเรียกก็ได้เพี้ยนไปจากเดิมเป็น “ริโก๋” โดยตำบล ริโก๋ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของที่ว่าการอำเภอสุไหงปาดี ระยะห่างประมาณ 4 กิโลเมตร ที่ตั้งหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ ตำบลริโก๋ ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 บ้านจือแร หมู่ที่ 2 บ้านตะโล๊ะบูเก๊ะ หมู่ที่ 3 บ้านดอเฮะ หมู่ที่ 4 บ้านบาลูกา หมู่ที่ 5 บ้านกูวา หมู่ที่ 6 บ้านกำปงบือแน หมู่ที่ 7 บ้านลาแลลูวัส

ลักษณะภูมิประเทศ
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มมีน้ำขังตลอดทั้งปี เป็นดินพรุซึ่งเป็นแหล่งเกษตรกรรมและเป็นที่ตั้งชุมชน พื้นที่บางส่วนเป็นที่ราบสูงชันเชิงเขา

ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศของตำบลริโก๋ มีอากาศร้อนชื้น และฝนตกชุกตลอดทั้งปีซึ่งสามารถแบ่งได้ 2 ฤดู คือ 1. ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ – เดือนมิถุนายน 2. ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน กรกฎาคม – เดือนมกราคมของปีถัดไป

เขตการปกครอง
องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ ตั้งอยู่อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ซึ่งอำเภอ สุไหงปาดีนี้ได้จัดตั้งขึ้นเป็นอำเภอ เมื่อปี พ.ศ.2440 สมัยรัชกาลที่ 5 ที่มีการปรับปรุงการปกครองบริเวณ 7 หัวเมือง ขึ้นกับเมืองระแงะ ก่อนที่จะย้ายเมืองระแงะไปตั้งที่บ้าน “มะนารอ” เป็นเมืองนรา ในปี พ.ศ. 2450 ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเมืองเป็น “นราธิวาส” เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2458 อำเภอสุไหงปาดี จึงเป็นอำเภอหนึ่งที่ขึ้นกับเมืองนราธิวาส และนับเป็นอำเภอที่ 3 ของจังหวัดนราธิวาส

อาณาเขตของ อบต.ริโก๋
องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของที่ว่าการอำเภอสุไหงปาดี ระยะห่างประมาณ 4 กิโลเมตร มีพื้นที่ 28.110 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 17,568 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับ เทศบาลตำบลปะลุรู ทิศใต้ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลสากอ ทิศตะวันออก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลกาวะ ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เทือกเขาบูเกะตาเว

verified_user สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของที่ว่าการอำเภอสุไหงปาดี ระยะห่างประมาณ 4 กิโลเมตร มีพื้นที่ 28.110 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 17,568 ไร่

อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดต่อกับ เทศบาลตำบลปะลุรู ทิศใต้ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลสากอ ทิศตะวันออก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลกาวะ ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เทือกเขาบูเกะตาเว

ลักษณะภูมิประเทศ
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มมีน้ำขังตลอดทั้งปี เป็นดินพรุซึ่งเป็นแหล่งเกษตรกรรมและเป็นที่ตั้งชุมชน พื้นที่บางส่วนเป็นที่ราบสูงชันเชิงเขา

ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศของตำบลริโก๋ มีอากาศร้อนชื้น และฝนตกชุกตลอดทั้งปี ซึ่งสามารถแบ่งได้ 2 ฤดู คือ - ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมิถุนายน - ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – เดือนมกราคมของปีถัดไป

verified_user สภาพสังคม
ประชากร
- ประชากรทั้งสิ้น จำนวน ๑,๕๖๒ - แยกเป็น ประชากรชาย จำนวน ๓,๕๐๕ คน ประชากรหญิง จำนวน ๓,๕๙๘ หมายเหตุ : ข้อมูลสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓

ตารางแสดงชื่อหมู่บ้าน และจำนวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋


สถาบันทางการศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน ๔ แห่ง ได้แก่ ๑) โรงเรียนบ้านกูวา ๒) โรงเรียนบ้านดอเฮะ ๓) โรงเรียนบ้านบาโงกือเต ๔) โรงเรียนบ้านตะโละบูเก๊ะ โรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม จำนวน ๑ แห่ง ได้แก่ โรงเรียนอิสลลามอนุศาสน์ โรงเรีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑ แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอเฮะ โรงเรียนตาดีกา จำนวน ๖ แห่ง

สถาบันและองค์การทางศาสนา
1.มัสยิด จำนวน ๖ แห่ง ได้แก่ ๑) มัสยิดอาบีดิน ๒) มัสยิดราวฎอดุลยันนะห์ ๓) มัสยิดดารุลอิสละห์ ๔) มัสยิดเราะห์มานียะห์ ๕) มัสยิดอัลอีสตีกอมะห์ ๖) มัสยิดอัลอิจดีมาอิยะห์ 2.ปอเนาะ จำนวน ๑ แห่ง (หมู่ที่ ๒) 3.โบสถ์คริสต์ จำนวน - แห่ง 4.วัด จำนวน - แห่ง

สาธารณสุข
สถานีอนามัยประจำตำบล จำนวน ๑ แห่ง (สถานีอนามัยตำบลริโก๋)

verified_user สภาพทางเศรษฐกิจ
ระบบเศรษฐกิจ
1. การเกษตร ประชาชนในตำบลริโก๋ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่นทำสวนยางพารา ทำสวน เช่น ลองกอง เงาะ ทุเรียน ฯลฯ บางส่วนมีอาชีพรับจ้าง และค้าขาย ประกอบด้วย - อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 70 ของประชาชนในตำบล - ทำสวนยาง ร้อยละ 35 ของอาชีพการเกษตร - ทำสวนผลไม้ ร้อยละ 15 ของอาชีพการเกษตร - ทำสวนยางและสวนผลไม้ ร้อยละ 45 ของอาชีพการเกษตร - อื่น ๆ ร้อยละ 5 ของอาชีพการเกษตร 2. การประมง (ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีการประมง) 3. การปศุสัตว์ เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น การเลี้ยงไก่ เป็ด โค แพะ กระบือ จำนวนสัตว์ในพื้นที่โดยประมาณ ดังนี้ - โค 50 ตัว - กระบือ 80 ตัว - แพะ 50 ตัว - เป็ด 100 ตัว - ไก่ 200 ตัว - อื่นๆ 150 ตัว 4. การบริการ - โรงแรม - แห่ง - ร้านอาหาร 7 แห่ง - โรงภาพยนตร์ - แห่ง - สถานีขนส่ง - แห่ง (ท่ารถ - แห่ง - ร้านเกมส์ 2 แห่ง 5. การท่องเที่ยว ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล มีสถานที่ท่องเที่ยว ทางธรรมชาติ หลายแห่ง แต่ยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร บวกกับการเกิดเหตุการณ์ ความไม่สงบ เลยทำให้การท่องเที่ยวในตำบลไม่มีนักท่องเที่ยว 6. การอุตสาหกรรม จำนวนกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (โรงงานขนาดเล็ก) จำนวน 1 แห่ง (มีคนงานต่ำกว่า 10 คน หรือมีทรัพย์สินถาวรที่เกิน 1 ล้านบาท) 7. การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ การพาณิชย์ - ธนาคาร 1 แห่ง - บริษัท - แห่ง - ห้างหุ้นส่วนจำกัด - แห่ง - ร้านค้าต่างๆ 10 แห่ง - ซุปเปอร์มาเก็ต - แห่ง - สถานีบริการน้ำมัน - แห่ง - ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า - แห่ง - ตลาดสด - แห่ง - โรงฆ่าสัตว์ - แห่ง กลุ่มอาชีพ มีกลุ่มอาชีพ จำนวน ๒ กลุ่ม ๑. กลุ่มเพาะชำยางพารา ๒. กลุ่มทำขนม

verified_user การบริการพื้นฐาน
การคมนาคม
- ถนนสายหลักที่ติดต่อกับทางอำเภอลาดยางแล้วทั้งหมด - ถนนภายในหมู่บ้านก่อสร้างลาดยาง, คอนกรีตเสริมเหล็ก, คอนกรีตเสริมไม้ไผ่ แล้ว ๘๕ เปอร์เซ็นต์

การโทรคมนาคม
- ติดตั้งตู้โทรศัพท์สาธารณะภายในหมู่บ้านแล้ว จำนวน - แห่ง

การไฟฟ้า
- ครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้ จำนวน ๑,๕๖๒ ครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์

น้ำอุปโภค บริโภค
- องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ มีระบบน้ำประปาภูเขา สามารถให้บริการแก่ประชาชนในตำบลทั้งตลอด และครอบคลุมทุกหลังคาเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ และมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี มีฝาย จำนวน ๔ แห่ง ได้แก่ ฝายตะโละบุเกะ ฝายบาโจบือราแง ฝายจือแร ฝายบาโงฮูมอ เป็นต้น

ข้อมูลอื่นๆ
เช่น ทรัพยากรธรรมชาติ - พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ ส่วนใหญ่เหมาะกับการเพาะปลูกและทำการเกษตร มีพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะทางทิศตะวันตกที่ติดกับเทือกเขาตะเว

check_circle วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์
ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้อง การให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่น ในอนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต คือ

วิสัยทัศน์


verified_user สถานที่ท่องเที่ยว
 
verified_user แผนที่
แผนที่

แผนที่แสดงที่ตั้ง อบต.ริโก๋

× องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋