องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ แจกเครื่องอุปโภค - บริโภค (ถุงยังชีพ) แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 ในพื้นที่หมู่ที่ ๑ (4 ภาพ)
รายละเอียด : ตามที่ได้มีจำนวนของผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ตำบลริโก๋เพิ่มขึ้น ทำให้มีผู้สัมผัสเสี่ยงที่ต้องถูกกักกันเพื่อสังเกตอาการ รวมทั้งการประเมินกลุ่มผู้ที่สัมผัสเสี่ยงเพื่อหยุดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ให้เร็วที่สุด ส่วนหนึ่งได้นำเข้าศูนย์สถานที่กักกันแล้วจำนวนหนึ่ง แต่จากการขยายผลของเจ้าหน้าที่ที่เข้าทำการสอบสวนโรค และคัดกรองพบผู้สัมผัสเสี่ยงในพื้นที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการยืนยันจากสาธารณสุขอำเภอสุไหงปาดี ทำให้ศูนย์สถานที่กักกันทั้ง ๒ แห่ง ไม่สามารถรองรับผู้ถูกกักกันได้อีก จึงได้ประสานกับอำเภอสุไหงปาดี เพื่อขอใช้อาคารปาดีคอมเพล็กซ์เป็นศูนย์สถานที่กักกัน (Local Quarantine) ในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ ยังผลให้พื้นที่ตำบลริโก๋มีความจำเป็นต้องปิดหมู่บ้านในหมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๖ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่ ทำให้ประชาชนไม่สามารถเดินทางเข้า - ออก พื้นที่ช่วงหลายวันที่ผ่านมา ได้รับความเดือนร้อนทั้งในเรื่องการประกอบอาชีพ การดำรงชีวิตประจำวัน ในการนี้ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ องค์การบริืหารส่วนตำบลริโก๋ จึงได้นำเครื่องอุปโภค - บริโภค (ถุงยังชีพ) ไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ ๑ เพื่อให้สามารถผ่อนคลายความเดือดร้อนในเบื้องต้นต่อไป
ผู้โพส : admin


× องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋